കാറ്ററിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, May 1, 2022

കാറ്ററിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ


പ്രമുഖ കാറ്ററിംഗ് കമ്പിനിയായ പ്ലാസ യിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

WANTED
Leading Catering Company In Kerala

🔸General Manager
Minimum 5 Year Experience as a General Manager in Hotel/Catering Industry.

🔸Operations Manager
Minimum 3 years of Experience as a Operations Manager in Hotel/Catering Industry.

🔹Marketing Manager
Minimum 3 years of Experience in Food and Beverage Marketing & Sales Industry.

🔹Catering Supervisor

Minimum 3 years of Experience in Hotel Catering Industry.

🔹Driver Cum Support Supervisor
Minimum 3 years of Experience as Driver
(Heavy and Light Vehicle).

🔹Guest Relation Executive-Female
Minimum 2 years of Hospitality/ Call centre

PLAZA
CATERING SERVICE
Koonathara, Shoranur, Palakkad Dt.
Contact: 9539100000, 9846404040
E-mail: plazacateringshoranur@gmail.com
ISO 9001:2008 Certified Company
ISO 22000: 2005 Certified Company