തായീസ് വെഡ്ഡിംഗ്സിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, April 17, 2022

തായീസ് വെഡ്ഡിംഗ്സിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് തായീസ് വെഡ്ഡിംഗ്സിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

🔸SALES STAFF - 50
🔸MARKETING EXECUTIVE - 10
🔸CUSTOMER RELATIONS EXECUTIVE - 10 🔸GRAPHIC DESIGNERS - 2
🔸TELECALLER - 5
🔸NETWORK ADMINISTRATOR - 1
🔸STORE KEEPER - 2
🔸FASHION DESIGNERS - 5
🔸VISUAL MARCHENDISERS - 2

Food and accomodation for staff from long distance. Salary best in the industry.
താൽപര്യമുളളവർ ബയോഡാറ്റ & ഫോട്ടോ അയക്കുക.
Email: thayeeshr@gmail.com 8848115036
SYED TOWER, PUMP JUNCTION, ALUVA. Tel: 0484-2925786