കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി! അസിസ്റ്റന്റ്, ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ വിഞാപനം. - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, April 11, 2022

കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി! അസിസ്റ്റന്റ്, ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ വിഞാപനം.

സി-ഡാക്, തിരുവനന്തപുരം, താഴെപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മോഡിൽ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് റെഗുലർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ, നോൺ എസ് ആൻഡ് ടി തസ്തികകളിലേക്ക് അനുയോജ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Details of post

*Post 01 - Assistant (MAS B3)

Post code: TVPM/MAS B3/01

No. of Posts 01 (One) (UR-01)
Pay Level and Matrix- Level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix
Upper age limit- 35 Years (Relaxation as per Govt. of India Instructions)
Educational Qualification & Experience- 
Graduate in any discipline with 7 years of working experience in relevant field OR Post Graduate in any discipline with 5 years of working experience in relevant field.
AND
Six months certificate course in computer operations.

Details of Relevant experience-  
Good working experience in routine accounting functions including processing of bills and claims, bank and other accounts reconciliation, ledger analysis, Invoicing, Tax and other statutory compliances, accounts finalization and audit and hands on experience in computerized accounting preferably in Tally software.

*Post: 02 - Assistant (MAS B3)

Post Code - TVPM/MAS B3/02

No. of Posts - 01 (One) (OBC-01)

Pay Level and Matrix-  Level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix

Upper age limit - 35 Years (Relaxation as per Govt. of India Instructions)

Educational Qualification & Experience- 
Graduate in any discipline with 7 years of working experience in relevant field OR Post Graduate in any discipline with 5 years of working experience in relevant field.
AND
Six months certificate course in computer operations.

Details of Relevant experience-  
Procurement activities, Materials management, Stores management, Import documentation, Cargo clearance, Customs / sales tax formalities, follow up and interaction with suppliers and various agencies with good communication and language skill.

*Post: 03 - Junior Assistant (MAS B4)

Post Code- TVPM/MAS B4/03

No. of Posts- 01 (One) (UR-01)

Pay Level and Matrix Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix
 
Upper age limit- 30 Years (Relaxation as per Govt. of India Instructions)

Educational Qualification & Experience-
Graduate in any discipline with 3 years of working experience in relevant field OR Post Graduate in any discipline with 1 year of working experience in relevant field.
AND

Six months certificate course in computer operations.

Details of Relevant experience- 
Good working experience in routine accounting functions including processing of bills and claims, bank and other accounts reconciliation, ledger analysis, Invoicing, Tax and other statutory compliances, accounts finalization and audit and hands on experience in computerized accounting preferably in Tally software.

*Post: 04 - Junior Assistant (MAS B4)

Post Code- TVPM/MAS B4/04

No. of Posts 01 (One) (UR-01)

Pay Level and Matrix Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix

Upper age limit 30 Years (Relaxation as per Govt. of India Instructions)

Educational Qualification & Experience 
Graduate in any discipline with 3 years of working experience in relevant field OR Post Graduate in any discipline with 1 year of working experience in relevant field.
AND

Six months certificate course in computer operations.

Details of Relevant experience 
Purchase process in GeM/CPPP, Materials management, import and indigenous procurements, Import documentation, Cargo clearance, Customs / sales tax formalities, follow up and interaction with suppliers and various agencies with good communication and language skill.

*Post: 05 -Junior Assistant (MAS B4)

Post Code -TVPM/MAS B4/05

No. of Posts- 02 (Two) (UR-01, OBC-01)

Pay Level and Matrix-  Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix
 
Upper age limit -30 Years (Relaxation as per Govt. of India Instructions)

Educational Qualification & Experience- 
Graduate in any discipline with 3 years of working experience in relevant field OR Post Graduate in any discipline with 1 year of working experience in relevant field.
AND

Six months certificate course in computer operations.

Details of Relevant experience- 
Personnel, Establishment and service matters, promotion, pay fixation, attendance, disciplinary proceedings, handling incoming and outgoing mails (Electronics & Paper Based), Filing and maintaining records and leave related matters.Recruitment activities, screening, document verification, selection formalities, placement and related work.

*Post: 06- Clerk (MAS B5)

Post Code -TVPM/MAS B5/06

No. of Posts-  02 (Two) (OBC-01, EWS-01)

Pay Level and Matrix- Level-2 (19900-63200) in the Pay Matrix

Upper age limit- 30 Years (Relaxation as per Govt. of India Instructions)

Educational Qualification & Experience- Graduate in any discipline.
Knowledge in computer operations

How to apply:

Applications should be submitted online through CDAC website www.cdac.in. Applications through any other mode will NOT be accepted.

The application portal will be operational from 16.03.2022 00:00 Hours to 17.04.2022 till 23:59 Hours.

Candidates are advised to go through the "General Terms and Conditions" thoroughly before filling the online application form. Submission of wrong information may lead to rejection of application.

Candidates themselves should get acquainted all the eligibility parameters before applying online and ensure that he/she is eligible for the post.

Candidates should have a valid email id and mobile no. which should remain valid & active till the completion of selection process.

Candidates should scan their photograph and signature in jpeg format and keep it ready before starting to apply online for uploading. Instructions for uploading the photograph and signature are available on the online application portal.

A unique application number will be generated by the system, please note this application number and keep a copy of the application form for future reference and use.

Candidates from Government Departments are required to produce No Objection Certificate (NOC) from their current employer at the time of certificate verification, if called for, failing which they will not be permitted to attend the test.