എംപ്ലോയ്‌ബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 27, 2022

എംപ്ലോയ്‌ബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ അവസരം


ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയ്‌ബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ അവസരം.

INTERVIEW AT ALAPPUZHA EMPLOYABILITY CENTRE

🔹CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

Company: ESAF CO-OPERATIVE

QUALIFICATION :PLUS TWO/ITI/DEGREE

🔹EXECUTIVE TRAINEE

QUALIFICATION : MBA/MCOM

Kindly note Two Wheeler and Licence is mandatory. Candidates those who are interested for sales can attend freshers can apply.Male and female candidates are eligible.

INTERVIEW DATE 29-04-2022
EMPLOYABILITY CENTRE, ALAPPUZHA
REPORTING TIME 10:00 AM VENUE PH:0477-2230624,8304057735