സഫ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഒഴിവുകൾ. - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

സഫ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഒഴിവുകൾ.

SAFA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE are Hiring Asst. Professors in

🔹History
🔹Chemistry
🔹Mathematics
🔹Arabic
🔹Hindi
🔹Psychology
🔹Malayalam
🔹Statistics
🔹Commerce
🔹Economics
🔹Management studies
🔹Social Work
🔹Computer Application
🔹Journalism
🔹Physics
🔹Physical Education
🔹English
🔹Librarian

Qualifications as per the norms

Interested candidates may send resumes to hrsafacollege@gmail.com on or before 20/04/2022

Contact for more details: 9846 82 32 15. SAFA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
(Affiliated to University of Calicut) POOKKATTIRI, EDAYUR (PO), VALANCHERY PHONE : 0494 2988810, 9846823215