പാക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്‌ ആവാം – യോഗ്യത മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍,packing staff job vacancies kerala - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, March 6, 2024

പാക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്‌ ആവാം – യോഗ്യത മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍,packing staff job vacancies kerala

SSLC പാസ്സ് ആയവർക്ക് C-DIT ല്‍ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജോലി


SSLC പാസ്സ് ആയവർക്ക് C-DIT ല്‍ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജോലി

കേരള സര്ക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി SSLC പാസ്സ് ആയവർക്ക് C-DIT ല്‍ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജോലി.സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ഇപ്പോള്‍ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ്/ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. SSLC പാസ്സ് ആയവർക്ക് C-DIT ല്‍ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജോലി മൊത്തം 07 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 15 മാര്‍ച്ച് 2024

  • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി

  • തസ്തികയുടെ പേര് പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ്/ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ്.
  • പ്രായ പരിധി : 18-50 വയസ്സ്
  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 07 ഒഴിവുകൾ. ജോലിയുടെ ശമ്പളം: Rs.15,550/-
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി: ഓണ്‍ലൈന്‍
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി : 15 മാര്‍ച്ച് 2024.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

10 പാസ്സ് /എസ്എസ്സി/ തത്തുല്യം
പാക്കിംഗ് ലേബൽ പ്രിൻ്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പരിചയം അസിസ്റ്റൻ്റ്/ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ആയി

C-DIT ല്‍ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജോലി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി വിവിധ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ്/ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 15 മാര്‍ച്ച് 2024 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാം