മ്യൂസിയത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം -കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി NCSM Recruitment Apply now 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, March 10, 2024

മ്യൂസിയത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം -കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി NCSM Recruitment Apply now 2024

മ്യൂസിയത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം -കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി 
NCSM Recruitment Apply now 2024

മ്യൂസിയത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം -കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി NCSM Recruitment Apply now 2024

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ മ്യൂസിയത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് മ്യൂസിയം ഇപ്പോള്‍ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ , ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

മിനിമം പ്ലസ്ടു മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ , ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 6 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

 ഈ ജോലിക്ക് തപാല്‍ വഴി ആയി 2024 മാര്‍ച്ച് 2 മുതല്‍ 2024 മാര്‍ച്ച്‌ 11 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.