ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജോലി നേടാൻ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, March 11, 2024

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജോലി നേടാൻ അവസരം

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജോലി നേടാൻ അവസരം 

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജോലി നേടാൻ അവസരം


BEL Recruitment Apply now 2024

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോള്‍ ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഡിഗ്രീ ഉള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ BEL ല്‍ കേരളത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൊത്തം 517 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 28 ഫെബ്രുവരി2024 മുതല്‍ 13 മാർച്ച് 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം