ജയലക്ഷ്മി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,Jayalakshmi silks job Vacancy's 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, February 3, 2024

ജയലക്ഷ്മി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,Jayalakshmi silks job Vacancy's 2024

ജയലക്ഷ്മി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,Jayalakshmi silks job Vacancy's 2024


ജയലക്ഷ്മി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,Jayalakshmi silks job Vacancy's 2024

ജയലക്ഷ്മി ഷോറൂമിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന നിരവധി തസ്‌തികകളിൽ ആയി വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം നേരിട്ട് ഷോറൂം ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ

  • സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (f)- Age 18-30
  • സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് - Age 20-45
  • വാർഡൻ (F) Age 30-45
  • ഹെൽപ്പേഴ്‌സ് (M)  Age 18-30
  • കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് (F)
  •  Age 18-25
  • ഫ്ളോർ സൂപ്പർവൈസർ (M) Age
  •  24-40

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ജയലക്ഷ്മി ഷോറൂമിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഷോറൂമിൽ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുക.

Location: ജയലക്ഷ്മി സിൽക്‌സ്, തൃശ്ശൂർ
Date: ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 11 വരെ Interview time: 10.00 am - 7.00 pm

Jayalakshmi
THE BRIDAL DESTINATION
POOTHOLE ROAD, THRISSUR Ph: 0487 3366699, 97458 20111, 97440 40906 KOCHI | CALICUT | THIRUVANANTHAPURAM | MANGALORE