ഭാരത് ഡൈനമിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം.Bharath Dainamic LTD Recruitment Apply now 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, February 6, 2024

ഭാരത് ഡൈനമിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം.Bharath Dainamic LTD Recruitment Apply now 2024

Bharath Dainamic LTD Recruitment Apply now 2024

Bharath Dainamic LTD Recruitment Apply now 2024

ഭാരത് ഡൈനമിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ഭാരത് ഡൈനമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോള്‍ പ്രോജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ / പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസർ / പ്രോജക്റ്റ് ഡിപ്ലോമ അസിസ്റ്റൻ്റ് / പ്രോജക്റ്റ് ട്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് / പ്രോജക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് / പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

വിവിധ ഡിഗ്രീ ഉള്ളവർക്ക് ഭാരത് ഡയനാമിക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ്ല്‍ ജോലി മൊത്തം 361 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ഭാരത് ഡയനാമിക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ്ല്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 24 ജനുവരി 2024 മുതല്‍ 14 ഫെബ്രുവരി 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.