മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്കും SIMCO യില്‍ ജോലി| SIMCO Recruitment Apply now 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, January 28, 2024

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്കും SIMCO യില്‍ ജോലി| SIMCO Recruitment Apply now 2024

SIMCO Recruitment Apply now 2024

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്കും SIMCO യില്‍ ജോലി| SIMCO Recruitment Apply now 2024

സൗത്ത് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി,സെയിൽസ്മാൻ, സൂപ്പർവൈസർ തുടങ്ങി വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Applications in the prescribed format are invited from the applicants for the post of Office Assistants, Salesmans, Supervisors for the vacancy year of 2024. To work in Branch Offices, SIMCO Amudham Co-operative AYUSH & Dental Hospitals and SIMCO Co-operative Supermarket in various districts.

Office Assistant

🔹10th pass/ITI/12th Pass

Salesman

🔹12 Pass/ITI/Any Diploma

Supervisor

🔹Any degree

Vacancies

48 Vacancies available under Recruiting Division/Unit wise furnished as under. These vacancies are likely to vary/change without any prior intimation.
Age Limit (As on 12.01.2024)

Application fees:

The Gen/UR/EWS/OBC Applicant shall have to pay the application fees of Rs.500/-. The SC/ST applicants shall have to pay the application fees of Rs.250

How to apply:

The completed applications can be given directly / by post / courier to the address mentioned below on or before 29.02.2024 (Time 04:30pm). SOUTH INDIA MULTI-STATE AGRICULTURE CO-OPERATIVE SOCIETY LTD., HEAD OFFICE, TOWN HALL CAMPUS, NEAR OLD BUS STAND, VELLORE – 632004.