ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം | KDRB Executive Officer Recruitment 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, January 10, 2024

ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം | KDRB Executive Officer Recruitment 2024

KDRB Executive Officer Recruitment 2024

ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം | KDRB Executive Officer Recruitment 2024

ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്  കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഗ്ര. IV (MDB) , Iduthudi Player (GDMC) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

KDRB Executive Officer Recruitment 2024 salary detials

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഗ്ര. IV (MDB) Rs.7,990 – Rs.12,930 (പ്രതിമാസം)
ഇടുതുടി പ്ലെയർ (ജിഡിഎംസി) 26,500 രൂപ - 60,700 രൂപ (പ്രതിമാസം)

KDRB Executive Officer Recruitment 2024 Detials

  • തസ്തികയുടെ പേര് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഗ്ര. IV (MDB), ഇടുതുടി പ്ലെയർ (GDMC)
  • ജോലിയുടെ ശമ്പളം Rs.12,930 – Rs.60,700 (പ്രതിമാസം)
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2024 ജനുവരി 11

KDRB Executive Officer Recruitment 2024 age detials

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഗ്ര. IV (MDB) 

20 നും 27 നും ഇടയിൽ (01.01.2003 നും 02.01.1996 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ).

ഇടുതുടി പ്ലെയർ (ജിഡിഎംസി)

20 നും 36 നും ഇടയിൽ (01.01.2003 നും 02.01.1987 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ).

KDRB Executive Officer Recruitment 2024 educational qualification

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഗ്ര. IV (MDB)
ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം

ഇടുതുടി പ്ലെയർ (ജിഡിഎംസി)

1 ) മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള പരിജ്ഞാനം2 ) ബന്ധപ്പെട്ട കലയിൽ ഇടുതുടി )ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം വാദ്യവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നോ , കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നോ , തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്ര കലാപീഠത്തിൽ നിന്നോ തത്തുല്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം.

KDRB Executive Officer Recruitment 2024 how to apply?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://ift.tt/tzLAJsi സന്ദർശിക്കുക ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക .അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക.


അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.ഷെയർ ചെയ്യൂ