ബിസ്മി ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | WALK-IN INTERVIEW BISMI GROUP 2023 - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, December 7, 2023

ബിസ്മി ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | WALK-IN INTERVIEW BISMI GROUP 2023

ബിസ്മി ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | WALK-IN INTERVIEW BISMI GROUP 2023


Ajmalbismi, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ അജ്മൽബിസ്മി തങ്ങളുടെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ ജീവനക്കാരെ തേടുന്നു,താല്പര്യം ഉള്ള ജോലി അന്വേഷകർ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക, ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് ജോലി നേടുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

BUSINESS LEAD - 2
Monthly Package upto ₹100000 10 plus year experience in retail industry

CLUSTER MANAGER-2
Monthly Package upto ₹100000 7 plus year experience in retail industry

BRANCH MANAGER - 10
Monthly Package upto ₹50000 5 plus year experience in retail industry

SALES MANAGER - 10
Monthly Package upto ₹40000
5 plus year experience in retail industry.

ASSISTANT SALES MANAGER
(MOBILE) - 21
Monthly Package upto ₹30000 3 plus year experience in retail industry

LAPTOP TEAM LEADER - 21
Monthly Package upto ₹25000 3 plus year experience in retail industry

SALES EXECUTIVE
(MOBILE & LAPTOP) - 30
1 plus year experience in retail industry

SALES EXECUTIVE
(HOME APPLAINCES) - 30
1plus year experience in retail industry

MIS EXECUTIVE - 2
Monthly Package upto ₹25000 1 plus year experience in retail industry.

Walk in interview: 08 & 09 Dec 10am-5pm
E-mail: hr.bc@bismigroup.com
Bismi Connect Pvt. Ltd TVS Jn., Kalamasserry- 9446 559 492.