കേരള സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, November 8, 2022

കേരള സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ


കേരള സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ വിവിധ ജില്ലകളിലായി വന്നിട്ടുള്ള കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാവുന്ന ഒഴിവുകൾ, സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാർക്കുമായി ജോലി നേടാം,

📗 ആയ താത്കാലിക ഒഴിവ് 
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ആയ (ഫീമെയിൽ) തസ്തികയിൽ ഒരു താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ് തത്തുല്യ യോഗ്യത, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ആയയായി ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാതെ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ബിരുദം നേടിയിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. പ്രായം: 2022 ജനുവരി ഒന്നിന് 18 - 41. നവംബർ 19-നകം അടുത്തുള്ള എംപ്ലോ യ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

📗 കെയർ ടേക്കർ
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ കെയർ ടേക്കർ (മെയിൽ) തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു തത്തുല്യം, ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചൈൽഡ് കെയർ സ്ഥാപനത്തിൽ അനാഥാലയത്തിൽ കെയർ ഗീവർ കെയർടേക്കർ തസ്തികയിലുള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം. വനിതകളും ഭിന്നശേഷിക്കാരും അർഹരല്ല. പ്രായം: 2022 ജനുവരി ഒന്നിന് 18 - 41. നവംബർ 19-നകം അടുത്തു ള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

📗 ക്ലാർക്ക് നിയമനം
പാലക്കാട് : ജില്ലാ സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാർക്കിനെ നിയമിക്കുന്നു. പ്രായപരിധി 45 വയസ്. കേരളത്തിൽ സ്ഥിര താമസമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത ബിരുദം. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം എന്നിവയിൽ കത്തുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും നിർബന്ധം. പ്രായോഗിക പരിചയം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, കായിക രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം നവംബർ 15 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജനസേവന കേന്ദ്രം ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ അപേക്ഷകൾ നൽകണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. No: 0491 2505100.

📗 അക്കൗണ്ടിങ്ങ് നിയമനം
പാലക്കാട് : ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസുകളിൽ അക്കൗണ്ടിങ് തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് അയൽക്കൂട്ടം അംഗം, ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അംഗീകൃത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നുളള ബികോം ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, ടാലി, അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. പ്രായം 20 നും 35 നും മധ്യേ. അപേക്ഷ ഫോറം www.kudumbashree.org ൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷകർ ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡി നേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ, പാലക്കാട് വിലാസത്തിൽ മാറാവുന്ന 200 രൂപയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് യോഗ്യത, പ്രായം, പ്രവർത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ്, ഫോട്ടോ അടങ്ങിയ അഡ്രസ് പ്രൂഫിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അപേക്ഷയോടൊപ്പം നവംബർ 11 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്, 678001 വിലാസത്തിൽ നൽകണമെന്ന് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു. ഫോൺ: 0491 2505627.

📗 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
പാലക്കാട് : പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന മലമ്പുഴ ഗിരിവികാസിൽ പാചകക്കാരിയുടെ ഒഴിവുണ്ട്. പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ്. മുൻപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. താമസിച്ചു ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുളളവർക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം. അപേക്ഷകർ വയസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അഞ്ചാം ക്ലാസ്, പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നവംബർ എട്ടിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാലക്കാട് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് നേരിട്ട് എത്തണമെന്ന് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര ജില്ലാ യൂത്ത് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്- 6282296002.