ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, July 10, 2022

ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ


ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് ഷോറുമിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തേടുന്നു.

▪️സെയിൽസ് ഗേൾസ് | Age: 18-35

▪️കസ്റ്റമർ കെയർ (F) | Age: 18-30

▪️ഇലക്ട്രീഷ്യൻ | Age: 30-35 ( പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം,
പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

▪️ഡ്രൈവർ | Age: 35-45 (ഹോസ്റ്റൽ / ലോക്കൽ)

സ്ഥലം: ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ്, തിരുവനന്തപുരം തീയതി: 2022 ജൂലൈ 6 മുതൽ 17 വരെ
സമയം : 9.30 am – 7.30 pm

Jayalakshmi Silks, M.G. ROAD, THIRUVANANTHAPURAM PH: 81291 88667, 0471 4299999