കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, June 13, 2022

കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം


പാപ്പിനിശ്ശേരി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബേങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ബേങ്കിൽ ഒഴിവ്.
വന്നിട്ടുള്ള താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് എഴുത്ത് പരിക്ഷയുടെയും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

പ്യൂൺ - 1, സാലറി - 15950-41680

കമ്മീഷൻ ബിൽ കലക്ടർ - സാലറി - കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, വയസ്സ് പ്രവൃത്തി പരിചയം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം സ്വന്തം കൈയ്യക്ഷരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷകൾ 27.06.2022 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി
സെക്രട്ടറി, പാപ്പിനിശ്ശേരി കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് റൂറൽ ബേങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്.ഒ.കല്ല്യാശ്ശേരി, കല്ല്യാശ്ശേരി പി.ഒ, കണ്ണൂർ 670562
 email: pappinissericrb@gmail.com
ഫോൺ: 04972 780528, 94961 77500
എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.