ലുലു മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന PVR മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ ജോലി അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 27, 2022

ലുലു മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന PVR മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ ജോലി അവസരം


COMPANY NAME: PVR LTD (Multiplex)
Job Location: PVR Cinemas, Lulu Mall, Edappally, Cochin

1.Duty Officer (Male)
Qualification: Bachelor’s Degree
Experience: 1-2 Yrs
Must have experience in Customer Service, Candidates from Hospitality/Airline are preferred
Age: Below 30
Salary; Rs:21,000/-+ Incentives

2.Guest Relation Associate (Male)
Qualification: Hotel Management/Aviation
Candidates from Hospitality/Airline are preferred
Fresher
Age: Below 26
Rs:18,000/- + Incentives

Interested candidates mail your updated resume to ecktm1@gmail.com
Last date to apply:28/04/2022

Employability Centre
Kottayam