ഇസാഫിൽ ജോലി നേടാം, നിരവധി ഒഴിവുകൾ. - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 20, 2022

ഇസാഫിൽ ജോലി നേടാം, നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

ഇസാഫ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ജോബ് ഫെയർ.

 ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 

 🔸Branch Head 

🔸Branch - In - Charge 

🔸Branch Operations മാനേജർ

🔸Gold Loan Officer 

🔸Teller and Sales Officer 

 തീയതിയും സമയവും : 23 ഏപ്രിൽ 2022 ,
 10 am - 2 pm

 ഇന്റർവ്യൂ വേദി :
 ESAF സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്,
 വാണിയംകുളം ശാഖ,
 മുബാറക് ബിൽഡിംഗ്,
 എതിരെ. അജപമാടം, വാണിയംകുളം
 @ ഒറ്റപ്പാലം
www.bit.ly/esafpalakkadrecruitment

ESAF സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും ചലനാത്മകവുമായ പ്രൊഫഷണലുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക, രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി
 bit.ly/esafpalakkadrecruitment
 2022 ഏപ്രിൽ 22

അമർത്തുക ഇവിടെ 👇🏻
https://bit.ly/3xI9ozQ