ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, April 26, 2022

ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Company 1: Hyson FCA (P) Ltd(JEEP)
Job Location: Kottayam
Working Time: 9.00 am to 6.00 pm

1.Sales Manager(Male) 
Qualification: Graduate with good English and Computer knowledge.     
Experience: 10- 15 years
Age: 38 & Above  
Salary: 30000-40000+TA+DA+Incentives 

2.Technical coordinator(Male)               
Qualification:Dip/Mechanical/Automobile Engineering         
Experience:9-12 years  
Age: Below 38
Salary:20000-26000+Incentives     

3.Job Controller  
Qualification: Dip/Mechanical/Automobile Engineering        
Experience:9-12 years
Age: Above 37      
Salary: 20000-26000+Incentives

Company 2: Concord Rides (Royal Enfield)
Job locations: Kottayam, Pampady, Karukachal and Kanjirappally 

1.Sales Executives/ Team Leader(Male/Female)
Qualification: Plus Two and Above
Experience: Fresher/ Experienced
Salary: Best in industry

Company 3: PINNACLE MOTOR WORKS Pvt.Ltd
Job Location: കോട്ടയം
 
1.Team Leader
Qualification: Any Degree
Experience:2-4 years preferred
Salary:12000 – 15000

2.Sales Consultant
Qualification: Any Degree
Experience:1 year Preferred/Freshers also can apply
10K + Incentives

Interested candidates mail your updated resume to employabilitycentrekottayam@gmail.com
(Mention Applying company & Designation to the subject line)

Last date to apply;28/04/2022