മുംബൈ മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷനിൽ അവസരം!! വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

മുംബൈ മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷനിൽ അവസരം!! വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Applications are invited for various posts in Mumbai Metro Rail Corporation. There are 27 vacancies.Junior Supervisor (Operations) Vacancy 1:Qualification Degree / Diploma (Electrical / Mechanical / Electronics and Telecommunication Engineering), 5 years work experience. The age limit is 35 years.

Junior Engineer – Vacancy16

S&T 6, E&D M10). Qualification Degree / Diploma (Electronics and Telecommunication / Electrical / Mechanical Engineering) 5 years work experience is required to apply for S&T and 3 – 5 years to apply for E&M. The age limit is 35 years.
Assistant (IT): Vacancy 1 (OBC).

Eligibility B.Sc. (IT / Computer / BCA) Diploma (Computer Science / Application) Two years work experience.

All of the above are contract appointments. In addition, applications are invited for 9 vacancies in the posts of Assistant General Manager, Assistant Manager and Deputy Engineer on deputation / contract basis. The application should be submitted online. Website for details: 
www.mmrcl.com
. Deadline: April 15