പ്യൂൺ ആവാം, 10,000ത്തിലധികം ഒഴിവുകൾ. - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 20, 2022

പ്യൂൺ ആവാം, 10,000ത്തിലധികം ഒഴിവുകൾ.


10,000ത്തിലധികം ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ / വകുപ്പുകൾ / ഓഫീസുകൾ കൂടാതെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികൾ/ ട്രിബ്യൂണലുകൾ മുതലായവയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം

ഹവൽദാർ ഇൻ CBIC, CBN : 3603 അടക്കം ഏകദേശം 10,000ത്തിലധികം ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്

പ്രായം 18 - 25 വയസ്സ് CBN
( ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റവന്യൂ) 
18 - 27 വയസ്സ് CBIC ( ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റവന്യൂ)
( വിധവ/ SC/ ST/ OBC/ PWBD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ഉയരം
പുരുഷൻ: 157.5 cms

സ്ത്രീ: 152 സിഎംസ്
(ST വിഭാഗത്തിന് ഇളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ്
വനിത/ SC/ ST/ PWBD/ ESM: ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 30ന് മുൻപായി

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്👇🏻
https://ssc.nic.in/

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്👇🏻
https://kjob.mintil.com/sendres?url=https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/notice_mts_22032022.pdf&text=Download