Friday, August 25, 2017

PSC വിളിക്കുന്നു സ്റ്റാഫ് നെഴ്സ്‌ ഗ്രേഡ് 2*

*PSC വിളിക്കുന്നു സ്റ്റാഫ് നെഴ്സ്‌ ഗ്രേഡ് 2*

അവസാന തിയതി 20.09.2017
വകുപ്പ് :- മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം
ഉദ്യോഗപ്പേര്:-സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്
ഗ്രേഡ് ശമ്പളം:- 27800-59400 രൂപ
ഒഴിവുകള്‍:-
  സംസ്ഥാനതലം പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ
ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 11-05-2011 ലെ ജി.ഒ(പി) നമ്പർ  303/2011 കേരള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ്( നേഴ്സിങ് ഇന്‍ ഹോസ്പിറ്റൽ വിങ്) പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി നടത്തും.
ഈ തസ്തികയുടെ മൂന്ന് ശതമാനം ഒഴിവുകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു

*നിയമന രീതി:- നേരിട്ടുള്ള നിയമനം*
പ്രായം :-20-36 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02-01-1981 നും 01-01-1997 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം(രണ്ടു് തീയതികളും ഉൾപ്പടെ)
*യോഗ്യതകള്‍*
1. സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്ലസ്ടു/പ്രീഡിഗ്രി/വിഎച്ച്എസ്ഇ കോഴ്സ് വിജയിച്ചിരിക്കണം/ഡൊമസ്റ്റിക്‌ നഴ്സിങില്‍ വിഎച്ച്എസ്ഇ ഇല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത
2. ബിഎസ്സി നഴ്സിങ് വിജയിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ജനറൽ നഴ്സിംഗിലും മിഡ് വൈഫറിയിലും  മൂന്നുവർഷത്തില്‍ കുറയാതെയുള്ള കോഴ്സ് ജയിച്ചിരിക്കണം
3 .  കേരള നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്സ് കൗൺസിലിൽ സ്ത്രീകൾ നെഴ്സ്‌ ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് ആയും പുരുഷന്മാർ നെഴ്സ്‌ ആയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.
*പ്രോബേഷന്‍*
ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ  പ്രോബേഷനിലായിരിക്കും

*ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷവും നിലവില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി കമ്മീഷന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്*

Share:

RECRUITMENT OF ANESTHESIA DOCTORS TO KFMC, SAUDI ARABIA

RECRUITMENT OF ANESTHESIA DOCTORS TO KFMC, SAUDI ARABIA
Ministry of Health, Saudi Arabia, invites application from Anesthesia Doctors with Minimum of 3 years of experience in the concerned specialty area, for recruitment to King Fahad Medical City, Riyadh.  
The applicants need to apply online through KFMC link(http://Careers.kfmc.med.sa) directly, and inform ODEPC by emailing toinfo@odepc.in
For Detailed Job description,  See "Download attachment" at the end of this notification.
Categories Required
I.     Sub-Specialty ConsultantAnesthesiologist - Neuro Anesthesia
 • Preferably a fellowship in Neuro Anesthesia post Anesthesia Board completion or adequate experience in a busy Neuro center as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC.
 • Independent practice in Neuro Anesthesia.
II.    Sub-Specialty Consultant Anesthesiologist - Cardiac Anesthesia
 • preferably a fellowship in Cardiac Anesthesia post Anesthesia Board completion or adequate experience in a busy cardiac center as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC.
 • Independent practice in Cardiac Anesthesia.
III.   Sub-Specialty Consultant Anesthesiologist - Pediatric Anesthesia
 • Preferably a fellowship in Pediatric Anesthesia post Anesthesia Board completion or adequate experience in a busy Pediatric center as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC.
 • Independent practice in pediatric Anesthesia.
IV.    Sub-Specialty Consultant Anesthesiologist - Perioperative Medicine
 • preferably a fellowship in perioperative Medicine post Anesthesia Board completion or adequate experience in managing anesthesia clinics which includes patient assessment and optimization in a busy tertiary care setup as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC' .
 • Independent practice in Perioperative Medicine.
V.      Sub-Specialty Consultant Anesthesiologist - Chronic and Acute Pain
 • 'Preferably a fellowship in Pain post Anesthesia Board completion or adequate experience in a busy Pain center as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC.
 • Independent practice in Acute and Chronic pain.
VI.      Sub-Specialty Consultant Anesthesiologist- Bariatric Anesthesia
 • preferably a fellowship in Bariatric Anesthesia post Anesthesia Board completion or adequate experience in a busy Bariatric center as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC.
 • Independent practice in Bariatric Anesthesia.
VII.     Sub-Specialty Consultant Anesthesiologist - Obstetric Anesthesia
 • Preferably a fellowship in Obstetric Anesthesia post Anesthesia Board completion or adequate experience in a busy Obstetric center as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC.
 • Independent practice in Obstetric Anesthesia.
VIII.   Sub-Specialty ConsultantAnesthesiologist - HepatobiliaryAnesthesia
 • Preferably a fellowship in Hepatobiliary Anesthesia post Anesthesia Board completion or adequate experience in a busy Obstetric center as deemed necessary by the credentialing committee of KFMC. 
 • Independent practice in Hepatobiliary Anesthesia'

Share:

Wednesday, August 23, 2017

DME - Staff Nurse Recruitment Model Papers

1.The Omentum are                                                                                          Ans: D
A) Faces
B) Movements
C)Agglutinins
D)Folds of Peritoneum
2.The Femur Is                                                                                                   Ans: A
A) Thigh Bone
B)Hand Bone
C)Small bone
D)Neck Bone
3.The Gullet Means                                                                                           Ans: B
A) Trachea
B)Oesophagus
C)System
D)Stomach
4.Cardiac Muscle is                                                                                              Ans: B
A) Voluntary
B) involuntary
C)Cell Membrane
D)Cytoplasm
5.IOL Means                                                                                                           Ans: A
A)Intra Ocular lens
B)Inter Ocular lens
C)Intra Optic Lentule
D)None of Above
6.Tonometer is used to measure                                                                          Ans: C
A)Intra cranial Pressure
B)Inter Optic Pressure
C)Intra Ocular Pressure
D)None of Above
7.Bleeding From Nose is called                                                                               Ans: B
A)Euphoria
B)Epistaxis
C)Epiphora
D)Epidemic
8.Opacity of lens is called                                                                                       Ans: A
A) Cataract
B)Glaucoma
C)Blepharitis
D)Night Blindness
9. ——–is an example of functional psychosis                                                      Ans:- D
A)Depression
B)Mania
C)Obsessive compulsive neurosis
D)Schizophrenia
10. ———Means study of abnormal human behavior                                         Ans:-B
A)Psychology
B)Psychiatry
C)Psychoanalysis
D)psychodynamics

11———is the condition in which the patient is immobile                                 Ans: D
A)Stress
B)Shock
C)Suppress
D)stupor
12.Failure of memory is called                                                                           Ans: C
A)Agonasia
B)Anaemia
C)Amnesia
D)Aphasia
13.Night time bed wetting is also called                                                           Ans: C
A)Nocturnal emission
B)Nocturnal dyspnea
C)Nocturnal enuresis
D)Nocturnal mare
14. ECT O abbreviation is                                                                                 Ans: C
A)Electro Cardiac Therapy
B)Electro Convulsive Transmission
C)Electro Convulsive Therapy
D)None of Above
15 Psychosomatic Disorders                                                                             Ans: D
A)Bronchial Asthma
B)Rheumatoid Arthritis
C)Peptic Ulcer
D) None of the above
16. Causes of mental illness                                                                              Ans: D
A)Environmental
B)Biological
C)Physical
D)All of the above
17.Which ae the different investigations of psychiatric patient                          Ans: C
A)EEG
B)Psychiatric examination
C)CSF examination
D)All of the above
18. Indications of ECT                                                                                       Ans: C
A)Hallucination
B)Withdrawal
C)Severe depression
D)None of the above
19.Among the following which s not a a mechanism                                        Ans; D
A)Day dreaming
B)Compensation
C)Fantasy
D)Illusion
20.Factors of effective leaning                                                                          Ans: B
A)Reasonable thinking
B)Motivation
C)Extravert
D)Imagination

Staff Nurse Recruitment Model Papers

21.Social problem                                                                                     Ans: C
A) Society
B) Family
C) Prostitution
D) Health
22.Factors that control attention                                                                         Ans: B
A)Sex
B) Intensity
C) Age
D) Race
23. Self active process                                                                                       Ans: C
A) Habit
B) Skill
C)Learning
D)Intelligence
24. Types of thinking                                                                                         Ans: D
A)Imagination
B)Free thinking
C)Uncontrollable thinking
D)All of the above
25.Accumulation of excessive amount of gas in the gastrointestinal tract is     Ans: C
A)Fomites
B)Stool
C)Flatulence
D)Faeces


26.Medicine introduced directly in to the blood vessel is known as                  Ans: D
A)Intra muscular
B)Intra dermal
C)Intra reticular
D)Intra venous
27. Epistaxis Means                                                                                          Ans: A
A)Bleeding from nose
B)Bleeding from ear
C)Bleeding from throat
D)Bleeding from rectum
28. Anoxia Means                                                                                                 Ans: B
A)Lack of Appetite
B)Lack of oxygen
C)Lack of sleep
D)Lack of interest
29. Solution used for testing urine for sug                                                        Ans: B
A)Permanganate solution
B)Benedict solution
C)Hydrogen peroxide solution
D)Gention violet solution
30. Blood pressure is recorded by special instrument known as                       Ans: C
A)Lacto meter
B)Pulse meter
C)Sphygmomanometer
D)Thermometer
31.The covering layers of heart is                                                                       Ans: D
A)Peritoneum
B)Pleura
C)Ostium
D)Pericardium
32. RBC are developed from                                                                              Ans: A
A)Red bone marrow
B)Red blood cells
C)Spleen
D)White blood cells
33. ——- is the master gland                                                                              Ans: B
A)Hypothalamus
B)Pituitary
C)Adrenals
D)Brain
34. ——— is stored in the gall bladder                                                               Ans:B
A)Gastric juice
B)Bile juice
C)Pancreatic juice
D)None
35. 1 gram of fat provides                                                                                   Ans: A
A)Nine calories
B)Ten calories
C)Four calories
D)Six calories
36. Ball and socket joint is                                                                                  Ans: A
A)Freely movable
B)Slightiy movable
C)Fixed
D)None
37. Islets of langerhans situated in                                                                     Ans: D
A)Stomach
B)Brain
C)Liver
D)Pancreas
38. Nephron is functioning unit of                                                                       Ans: A
A)Kidney
B)Nerve
C)Liver
D)Spleen
39. Tuberculosis is Caused by                                                                          Ans: C
A)Virus
B)Fungus
C)Bacteria
D)Spirochetes
40.The surgical management mastoiditis is called                                            Ans: A
A)Mastoidectomy
B)Myringotomy
C)Mastectomy
D)None of the above
41. Short sightedness is called                                                                     Ans: D
A)Metropia
B)Nystagmus
C)Hypermetropia
D)Myopia
42. After tracheotomy the most important point in nursing care is                    Ans: A
A)Prevention of Cough
B)Prevention of speech
C)Prevention of infection
D)Prevention of suffocation
43. Infection in the middle ear is called                                                              Ans: A
A)Otitis media
B)Sinusitis
C)Mastoiditis
D)Tonsillitis
44. Chief aim of medical treatment in the chronic glaucoma                              Ans: A
A)Controlling I.O.P
B)Dialating the pupil
C)Prevention of infection
D)Resting the eye
45. One of the early signs and symptoms of carcinoma breast is                     Ans: D
A)Decrease in size
B)Increase in size
C)Mobile mass
D)Immobile mass
46. Enteric fever is also called as                                                                     Ans:B
A)Malaria
B)Typhoid
C)Yellow fever
D)Hyperpyrexia
47. Some individuals adopt what is known as mechanism to overcome failure or defect                                                                                                               Ans: D
A)Rationalization
B)Fixation
C)Fantasy
D)Compensation
48. ——– is the tug of war between two different opposite ideas & its course of action                                                                                                     Ans: D
A)Frustration
B) Introjetion
C)Defenses
D)Conflict
49. It is a mental process in which we deals with thoughts and ideas               Ans: B
A)Conflict
B)Reasoning
C)Frustration
D)Thinking
50. The Mass of people in regular contact is                                                    Ans: B
A)Single
B)Group
C)Society
D)All of the above
51. It is a mode of action as well as a system of beliefs a sociological phenomenon as well as personal experience                                                                        Ans: A
A)Religion
B)Caste
C)Marriage
D)Family
52. Human sense organs are fully and systematically used in                        Ans: B
A) Observation
B) Habit
C)Fantasy
D)All of the above
53. It is a mental process which gives meaning to the sensation                      Ans: C
A) Identification
B) Rationalization
C) Compensation
D) Perception
54. The large triangular muscle extending from occipital bone is                     Ans: C
A)Masseter
B)Circular
C)Trapezius
D)None of the above
55. Single cell contains number of chromosomes                                              Ans: B
A)22 pairs
B)23 pairs
C)23 only
D)20 pairs
Staff Nurse Recruitment Model Papers
56.One of the most common media used for routine cultivation of bacteria is called
Ans: A
A)Blood agar
B)Meat agar
C)Serum culture
D)None of the above
57. Sound waves travel approximately at speed of meters per second            Ans: D
A)102
B)200
C)332
D)500
58. Pulmonary artery contains                                                                           Ans: A
A)Deoxygenated blood
B)Plasma
C)Oxygenated blood
D)All of the above
59. Bicuspid valve is otherwise known as                                                         Ans: B
A)Mitral valve
B)Trcuspid valve
C)Pulmonary valve
D)A single valve
60. A Germicide                                                                                                 Ans: C
A)Increase of infection
B)Controle of infection
C)It kills the infectious agent
D)All of the above
61. Both exocrine and endocrine glands is                                                        Ans: A
A)Pancreas
B)Parathyroid
C)Thyroid
D)Adrenal cortex
62. Common disinfectant used in the hospital is                                               Ans: A
A)Dettol
B)DDT
C)Kerosene
D)Olive oil
63. —–is the heat regulating centre in the human body                                     Ans: B
A)Pituitary
B)Hypothalamus
C)Cortex of adrenal gland
D)None of above
64. Site of intra muscular injection in infants and children’s is                           Ans: C
A)Ventro gluteal
B) Dorsal gluteal
C)Vastus lateralis
D)Deltoid muscle
65. Artificial method of feeding a coma Stage patient is called                          Ans: B
A) Lavage
B)Gavage
C)Savage
D)None of the above
66. Medical term used for mercy killing is                                                           Ans: A
A)Euthanasia
B)Euphoria
C)Advanced directives
D)None of the above
67. Emollient                                                                                                    Ans: A
A)Liquid paraffin
B)H2 O2 hydrogen peroxide
C)Water
D)Potassium permanganate
68. Fowler’s position is maintained in                                                               Ans:D
A)Rectal Examination
B)Vaginal Examination
C)Eye examination
D)To relieve dyspnoea
69. Florence Nightingale was born in                                                                Ans: A
A)1820
B)1810
C)1815
D)1920
70. Convert 40oc to Fahrenheit                                                                        Ans: B
A)106
B)104
C)103
D)105

Share:

Friday, August 18, 2017

Kerala Social Security Mission Ltd Recruitment for IT Assistant Coordinator Posts

Kerala Social Security Mission Ltd Recruitment Details:
Org NameKerala Social Security Mission  Ltd
CategoryGovernment Job
Job LocationKerala
Number of Vacancies01 vacancies
Name of the PostIT Assistant Coordinator Posts
Date30/08/2017.
Kerala Social Security Mission (KSSM), organized under Social Justice Department, has a mission to extend service and support to the destitute, poor, aged, children, women, chronically ill cancer patients and other weaker sections of population. Kerala Social security mission identifies, undertakes and implements social security projects for the weaker sections. KSSM strives to revamp institutions under the Social Justice Department to make them more comfortable to the inmates. KSSM creates facilities for centralised food processing and food supplementation to poor patients undergoing treatment in government hospitals and rehabilitate patients discharged from hospitals who have nowhere to go. To make our society a balanced one, health status of poor should be addressed and Social security mission draws up programmes for improving the health status by providing nutrition standards food to the poor. Mission is constantly working to identify the weaker section that are striving to recoup with the advancing world and was effectively functioning to retain their status in the society. KSSM is deeply dedicated to differently abled persons, destitute and those who demand care and deserve protection in our society. Name of the Post: Job openings available for post of IT Assistant Coordinator Posts Qulification: B.Tech/BE/MCA. Pay Scale Rs.30,000/- per month Selection Procedure: Written-test Age limit: 25 – 30 years Date: 30/08/2017 How to Apply Kerala Social Security Mission Ltd Recruitment: For Official notification click here-> http://www.socialsecuritymission.gov.in/e-suraksha/CAREER/notifications.php If you have any doubts please add your question as a comment, we will try to clear your doubts as soon as possible.
Share:

Thursday, August 17, 2017

Department of Health - Family Welfare jobs for Nurse in Kolkata. Last Date to apply: 29 Aug 2017

Department of Health - Family Welfare - Job DetailsMemo No :- 8540, Date : 10-08-2017

Nurse
 job vacancies in Department of Health - Family Welfare- Calcutta National medical College

No. of Post : 01

Qualification : Qualified with ANM degree from any recognized institution. Must have minimum 1 year experience with a field level health programme.

Consolidated Pay : Rs.9000/-

Hiring Process : Walk - In
Job Role : Nurse / Healthcare

Walk In Interview will be held on 29-08-2017 at 10:00 AM at the Office of the Principal, Calcutta National Medical College. 
Click Here For Job Details (.PDF)

About Department of Health - Family Welfare


Share:

TELANGANA STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION jobs for Assistant Physiotherapist in Hyderabad. Last Date to apply: 15 Sep 2017


NOTIFICATION NO. 45/2017Assistant Physiotherapist recruitment in Telangana State Public Service Commission in Insurance Medical Service

Qualification: Must possess a Diploma in Physiotherapy from a recognized institution or an equivalent qualification.

No.of Posts: 02 

Age: 18-44yrs

Pay Scale :
 Rs. 17890 - 53950
Application Fee:  Each applicant must pay Rs. 200 towards Online Application Processing Fee. This apart, the applicants have to pay RS. 80 towards Examination Fee. However, the following category of candidates belonging to Telangana State only are exempted from payment of Examination fee.


Centres For the written examination : The Examination will be held at HYDERABAD (including HMDA Jurisdiction) only
Hiring Process : Written-test
Job Role : Nurse / Healthcare

Interested candidates should apply Online.Submission of ONLINE applications from Dt. 22/08/2017. Last date for submission of 
ONLINE applications Dt. 15/09/2017.
Click Here for job Details
Apply Online

Share:

HLL Lifecare Limited jobs for Pharmacists in Hyderabad.

Pharmacists /Asst. Pharmacists recruitment  in Telengana HLL Lifecare Limited 

Qualification: D.Pharm / B.Pharm

Selection Proceudre: Written test & Interview
 
Age:
 Maximum 37 years as on 01.08.2017.
Hiring Process : Written-test, Face to Face Interview
Job Role : Nurse / Healthcare

Date : 18.08.2017, Reporting Tim : 10 AM to 12 Noon.

Venue: Hotel Central Park, No. 3-5-863, Near Old MLA Quarters, Hyderguda, Hyderabad, 500 029.


Click Here for job Details

About HLL Lifecare Limited

HLL Lifecare Limited is a Mini Ratna Company of Govt. of India under the Ministry of Health & Family Welfare. \\

HLL, a schedule B Public Sector Enterprise is today a multi product, multi unit organization addressing various public health 

Share:

Thursday, August 10, 2017

WALK-IN INTERVIEW FOR TEACHERS TO MODEL SCHOOL, UAE,

WALK-IN INTERVIEW HAS BEEN SCHEDULED FOR THE FOLLOWING POSITIONS FOR RECRUITMENT TO MODEL SCHOOL, UAE through ODEPC

DATE OF INTERVIEW       :               13-AUGUST-2017 (SUNDAY)
REPORTING TIME            :               Between   8 AM and 12 PM
Venue:  HOTEL WYTE FORT, KUNDANNUR, ERNAKULAM

NOTE: CANDIDATES WHO HAVE ALREADY APPEARED FOR THE INTERVIEW CONDUCTED FOR THE SAME SCHOOL, AT ODEPC OFFICE, TRIVANDRUM IN JUNE/JULY NEED NOT ATTEND THIS INTERVIEW
CATEGORIES REQUIRED
KINDERGARTEN TEACHERS (FEMALES ONLY)  (Salary:  AED 2500-5000)
Female Graduates with Montessori training certificate/ Diploma in Pre-primary teachers’ training. Minimum 3 years of experience as kindergarten teacher in any reputed kindergarten chain of schools, or any CBSE or International Schools.
Post Graduate Teachers (ISLAMIC STUDIES) - FEMALES ONLY (Salary:  AED 2500-5000)
Post Graduation + B. Ed  in Islamic Studies  
Minimum 3 years of experience as PGT in any reputed CBSE or any International School.  
Post Graduate Teachers (ENGLISH) - MALE & FEMALE (Salary:  AED 2500-5000)
Post Graduation + B. Ed  in English
Minimum 3 years of experience as PGT in any reputed CBSE or any International School.  

Documents to bring:
1. Detailed Biodata (Photo affixed)
2. Originals and copies of certificates to prove qualification & experience
3. Original & copy of passport
Share:

Like Us on FaceBook

Copyright © JobWalk.in | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com